ACTIVITIES | 2012 First Quarter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

 

30.03.2012 > Skopje

ПИЛОТ ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА ЕФИКАСНОСТА НА ЈАВНИОТ ТРАНСПОРТ ВО ГРАД СКОПЈЕ

Центарот за истражување и креирање политики во соработка со Јавното сообраќајно претпријатие (ЈСП) во периодот од 13 до 19 март спроведе пилот истражување за ефикасноста на јавниот транспорт во град Скопје. Истражувањата се одвиваа седум дена, во најразлични термини од денот, на линиите 5 и 57. Како причини зашто беа избрани овие линии се нивната должина и рута низ која минуваат низ главниот град. Истражувањето беше спроведено во преку 25 автобуси на ЈСП од најразлинчен тип, а беа анкетирани преку 650 случајно избрани патници.

 

27.02.2012 > Skopje

ЈАВЕН ДИЈАЛОГ ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ВО ЕЕ

Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) Скопје на 21.02.2012 одржи јавна дебата на тема “Јавен дијалог за надминување на проблемите при имплементацијата на легислативната рамка за енергетска ефикасност”. Дебатата беше одржана …според правилата на Chatham House. Овој настан е дел од регионалниот проект: „Public dialogue for the sustainable use of energy”. Проектот има за цел да восппстави и одржи јавен дијалог помеѓу парламентот, владата, бизнис секторот, медиумите и граѓанското општество за одржливо користење на енергијата, со примарен акцент на енергетската ефикасност.

 

25.02.2012 > Sofia

“THE ECONOMIC CRISIS IMPACT ON INDUSTRIAL RELATIONS NATIONAL SYSTEMS: POLICY RESPONSES AS KEY RECOVERY TOOLS”

CRPM Executive Director Dr. Marija Risteska is attending a Researcher’s conference in Sofia within the Project “The economic crisis impact on Industrial relations national systems: Policy responses as key recovery tools”. The project will b…e implemented by CRPM in partnership with Centre of Economic Development from Bulgaria, TEPAV from Turkey, the Institute for applied studies of University of Tartu from Estonia, the Institute for international relations from Croatia and the Institute for Public Affairs from Poland. Its objectives are to analyze the implications of the global economic crisis on the national industrial relations (focus will be given to employees unions) systems and to introduce effective key recovery tools. The Macedonian presentation of the preliminary research can be viewed on the following link: http://www.scribd.com/doc/82778587/Industrial-Relations-Marija-Risteska-CRPM

 

21.02.2012 > Belgrade

BALKAN PEER EXCHANGE THINK – TANK CONFERENCE

CRPM’s President Daskalovski talking  first panel: Digging Deep in the International Relations of the Region: External Actors in the Western Balkans (USA, EU, Russia, Turkey, China)

Watch the online broadcasting

 

16.02.2012 > Skopje

Промоција на книгата насловена:

“КАКО ДА СЕ ЕЛИМИНИРА ДИСКРИМИНАЦИЈАТА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР“ .

Оваа книга ги анализира состојбите поврзани со дискриминацијата во јавниот сектор во Република Македонија и ги преиспитува постојните инструменти во борбата за спречување и заштита од дискриминација. Настанот има за цел да го покрене ова прашање пред стручната и пошироката јавност преку промоција на резултатите добиени од истражувањето.

 

10 .01.2012 > Skopje

PROJECT “SECURITY AND INTER-ETHNIC COEXISTENCE IN HIGH SCHOOLS IN SKOPJE”

The project was implemented by The Center for Research and Policy (CRPM) and Cre8ive8 and Youth Media Production, in cooperation with City Skopje

 

ACTIVITIES | 2012 First Quarter | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004