МОДЕЛИ ЗА УЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ НА ЛОКАЛНО НИВО

Прирачник со ресурсни материјали
Автори: Др. Марија Ристеска / М-р Ана Мицковска Ралева / М-р Александар Цеков / Ристе Змејкоски

ПРЕДЛОГ МЕРКИ НА ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО ЗА НАЦИОНАЛНИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА 2016-2018

(нацрт од 21.03.2016)

 

  

 

 

ВОДИЧ ЗА ОТВОРЕНА ВЛАДА

Објавување на податоци за имотна состојба и конфликт на интереси, буџети и граѓански активизам – Специјален извештај

КАКО ДО ЕФИКАСНО ВКЛУЧУВАЊЕ?

Водич за вклучување во процесот на креирање јавни политики за енергетска ефикасност

  

  

  

  

ПРЕПОРАКИ ОД КОАЛИЦИЈАТА НА ГРАЃАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА ЗА НОВИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО (2014-2016)

MONITORING THE HIDDEN ECONOMY IN MACEDONIA: TRENDS AND POLICY OPTIONS

, ,

  

  

  

  

ПРИРАЧНИК
за обука на тема:

Децентрализација и управување со мултиетнички заедници

 
ПРИРАЧНИК
ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

  

   

   

  

GUIDE TO BUDGETS

,

GUIDE TO HEALTH AND HEALTH CARE

,

  

  

  

  

MANUAL ON SITUATION ANALYSIS IN THE POLICY DEVELOPMENT PROCESS

,

GUIDE FOR GPKT TRADERS

, ,

  

 

 

 

ИНДУСТРИСКИ ОДНОСИ 2010

 

ОСВРТ НА РОДОВАТА ЗАСТАПЕНОСТ ВО ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ И РЕКЛАМНИТЕ СОДРЖИНИ ВО МАКЕДОНИЈА

  

  

  

 

BASIC BENEFIT PACKAGE COSTING ASSESSMENT – HEALTH PROVIDERS MANUAL

,

ТРАНЗИЦИОНА ПРАВДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010-2011 ГОДИНА