Г-дин Златко Симоновски е дипломиран новинар. Тој, исто така, има и две магистерски дипломи: едната е од областа медиуми и комуникации („Св. Кирил и Методиј“-Скопје), а другата од областа: човекови права и демократија во Југоисточна Европа (Болоњскиот Универзитет и Универзитетот во Сараево). Има тригодишно работно искуство како тв известувач во Телма. Покрива дневни настани главно од областа на трудот, економијата и социјалната грижа. Станува дел од ЦИКП во мај 2013 година.

е-пошта: simonovski@crpm.org.mkzlatkosimon@gmail.com

RESUME | CV