Shadow Report on Anti-discrimination

Share This Post

Извештајот го сочинуваат четири главни дела. Првиот дел дава преглед на европското законодавство од областа на антидискриминацијата. Исто така се занимава со националната правна и институционална рамка за антидискриминација и одблизу ги разгледува посебните национални закони кои содржат одредби за антидискриминација…

 MK   ALB

More To Explore