Бриф 9: Инфраструктура и спорт во општина Македонска Каменица

При креирањето на буџетите на општина Македонска Каменица, има делумно учествона граѓаните и граѓанскиот сектор. Имено, на веб страната на општината постојат повици до граѓаните за доставување на предлог идеи за буџетски проекти, кои што до општината можат да се достават во писмена форма или по електронски пат на електронска пошта. И покрај оваа можност, не постои јавен процес на расправа по доставените идеи и не постои повратна информација за тоа колку од предложените идеи од граѓаните се имплементирани во буџетот.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Македонска Каменица

Available in the following language versions:

  • Бриф 9: Инфраструктура и спорт во општина Македонска Каменица