Katerina Krstevska

Education: Doctoral Degree in Criminal Law and Criminology at the Faculty of Law “Iustinianus I” at UKIM

Associate Professor in criminal law

 


Александар Ралев

Образование: Магистер на економски науки -Mеѓународен Mенаџмент
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје – Економски институт

Работна позиција: Финансиски контролор во Македонијатурист АД, Скопје

 

 


Kristijan Trajkovski

Education: Graduated political scientist at UKIM

Volunteer at CRPM

 


Афродита Муслиу

Образование: Мастер диплома по “Агрикултурна Економија И Менаџмент на Ресурси” SLU – Swedish University of Agricultural Sciences – Uppsala и Универзитет Св Ќирил и Методиј, Факултет за Агрикултурна Наука и Храна – Скопје

Работна позиција: Претседател на Здружението на граѓани НЕКСУС – Граѓански Концепт, Скопје

 

 


Sara Mustafa

Education: Bachelor in Business and Administration at SEEU

National coordinator for small grants at MCIC

 


Vasil Stamboliski

Education: Doctor of Technical Sciences – Industrial Engineering and Management at the Faculty of Mechanical Engineering at UKIM

Sales Manager

 


Mersiha Smailovic

Education: Graduated Lawyer at UKIM

Secretary General of LEGIS

 


Sashka Mamutchevska

Education: Doctor of Law (Business Law) at UKIM

Advisor for Special Issues in a Bank

 


Олга Василевска

Образование: Магистер по право од областа на деловно право – Правен факултет “Јустинијан Први” – Скопје

Работна позиција: Самостоен референт за имотно правна заштита и трговско право во АД за транспорт Македонски Железници Транспорт АД – Скопје

 

 


Kostadin Tasevski

Education:

 

 


Славица Кузмановска

Образование: Магистрант по европски студии
Работа: односи со јавност, СЕП

 

 


Дора Јурукова

Образование: Магистер на политички науки, докторанд на историски науки

Работно место: Државен архив на РМ

 

 

 


Аргтим Салиу 

Образование: Докторант на Правниот Факултет “Јустинијан Први” – Скопје по Јавна Администрација и Политички Науки.
Работно искуство: Секретар на Факултетот за Исламски Науки – Скопје.

 

 


Софија Граовац 

Образование: Дипломиран економист, Економски факултет – Скопје, отсек: Маркетинг, Магистарски кандидат по комуникации, ИССПИ.

Работна позиција: Помлад соработник за усогласување и координација на работата на државната управа и промоција на правата на заедниците во Агенцијата за оставрување на правата на заедниците; Член на извршниот одбор на ДПСМ

 

 


Марија Филева

Образование:  Ph.D. Candidate in Business Law (Commercial Law), LL.M. in Business Law (Commercial Law) – Faculty of Law: both ,,Iustinianus Primus“ – Skopje

Работна позиција: Legal Department – Company for construction, engineering, trade and services NASTEL LTD Skopje

 


Vesna Dimitrova

Education: PhD candidate, MBA Management Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje


Марио Цветковски

Образование: Дипломиран Правник, Правен Факултет ’’Јустинијан Први’’ – Скопје ( правни студии )

Работна позиција: Сектор за Човечки ресурси- ДАРМ