ЦИКП работи на истражување најефикасните начини и модули за обезбедување најдобри медицински третмани и услуги во согласност со постоечките расположливи средства за оваа намена во домашниот буџет. Испорачувањето ефективна заштита на децентрализиран начин гарантира задоволни клиенти и пациентите, што од друга страна обезбедува стабилна државна здравствена политика.