Update on the Macedonian Consultation Process

Share This Post

On March 23th and 24th the Macedonian government held the first wide consultation with the non-governmental actors for the co-creation of the OGP Action Plan 2016-2018. This two-days conference was intended to report on the implementation progress of the 2014-2016 OGP Action Plan and on drafting the upcoming one for the period 2016-2018.

Assessment of the implementation progress was presented by coordinators of working groups as well as by the IRM national researcher, each emphasizing on what needs to be changed to ensure better performance in the National Action Plan 2016-2018.

As part of the instructions on how to shape OGP measures, civil society participants were presented with good practices from the region and with the timeline of the consultations which are to last until June.

In the second day of the conference, all participating stakeholders convened in working groups reviewing the 2014-2016 Action Plan for measures that should be continued in the upcoming one and discussed the recommendations collected through the informal coalition of non-governmental stakeholders, initiated by the Center for Research and Policy Making,

All draft measures will be carefully reviewed by the working groups again in the coming week before the official first draft of the 2016-2018  OGP Action Plan is publicized.

  


  

Известување за консултативниот процес во Македонија

 

На 23ти и 24ти март Владата на Македонија го одржа првиот широк консултативен состанок со невладините чинители за ко-креација на Акциониот план ОВП 2016-2018. Дводневната конференција имаше за цел да го претстави напредокот на Акциониот план ОВП 2014-2016 и подготовката за новиот план за периодот 2016-2018.

Оценката за напредокот во спроведувањето беше претставена од координаторите на работните групи и националниот истражувач од Механизмот за независно известување (МНИ). Сите нагласија што треба да се промени за да се подобри извршувањето на Националниот акционен план 2016-2018.

Како дел од насоките за оформување на ОВП мерките, на претставниците од граѓанското општество им беа претставени добри практики од регионот и временската рамка за консултациите, кои треба да траат до јуни.

За време на вториот ден од конференцијата, сите чинители кои учествуваат во процесот се поделија во групи и ги разгледуваа мерките од Акциониот план 2014-2016 кои треба да се префрлат во новиот план, како и препораките од неформалните состаноци за градење коалиции на невладините чинители, подржани и поттикнати од Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП

 

Во текот на наредната недела уште еднаш ќе се разгледаат сите нацрт-препораки, пред да се објави првата нацрт верзија на Акциониот план ОВП 2016-2018.  .

,

More To Explore