Third training within the Smart Start project

Share This Post

 

Трета обука во рамки на проектот Смарт Старт

Од 12-13 овој месец во Крушево, се одржа третата по ред обука за избраните невладини организации во рамки на проектот Смарт Старт. Овој пат идните социјални претприемачи се здобија со знаења од областа на маркетингот и техниките за промоција на производи и услуги. Директна продажба, односи си јавноста, промоции, креирање цена, техники за откривање на потребите на клиентите беа само дел од темите кои беа покриени со оваа втора обука. Присутните исто така имаа можност и да ги применат стекнатите знаења во индивидуални и групни вежби, а од предавачот Игор Андреев добија првично мислење и оценка за нивните социјално-претприемачки идеи. Следната обука е закажана за крајот на Јануари на која претставниците од избраните граѓански организации ќе се запознаат со терминот “дизајн” и како истиот да се примени во социјалното претприемништво.

Third training within the Smart Start project

From12-13th this month in Krusevo, the third consecutive training for the selected NGOs within the project Smart Start was organized. This time prosper social entrepreneurs acquired new knowledge on marketing and marketing techniques for promotion of products and services. Direct sales, public relations, promotions, creating prices, techniques to detect customer needs were just some of the topics covered in this two day training session. Attendees also had the opportunity to apply the acquired knowledge in individual and group exercises; they also received initial opinion and assessment for their socio-entrepreneurial ideas by Igor Andreev who delivered the training. The next training is scheduled for late January in which the representatives of the selected civil society organizations will be familiarized with the term “design” and how it can be applied in the social entrepreneurship.

More To Explore