The Third Seminar of the School of Public Policy |Mother Theresa|

Share This Post

FIRST SEMINAR IN 2014, Hotel Feni, Kavadarci, 21-23 March, 2014

 

ELECTIONS AND CAMPAIGNS: THEORY AND GOOD PRACTICES

 

PROGRAM OF THE THIRD SEMINAR OF THE SCHOOL OF PUBLIC POLICY |MOTHER THERESA| (generation of participants 2013/2014)

 

 

Day 1: 21 March

18:00 – 18:15 Opening of the Third Seminar of the School of Public Policy |Mother Theresa|, Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy “Mother Theresa”

18:15 – 19:30 Lecture: “Theory of electoral systems and its application in Macedonia”

Lecturer: Ass. Prof. Zdravko Saveski , FON University

19:30 – 20:15 Discussion/Workshop

20:15 – 21:00 Dinner

21:00 – 22:00 Social Event

 

Day 2: 22 March  

9:00 – 10:00 Breakfast

10:30 – 12:00 Lecture: “Civic participation in the democratic life in Bulgaria, with special focus on different civic campaigns in the country related to different political events”

Lecturer: Dr. Borislav Mavrov, Program Director at the European Institute, Sofia,

12:00 – 12:30 Coffee break and Group Work 

12:30 – 14:00 Lecture: “Election campaigns: an insight from a Balkan country”

Lecturer: Teodora Angelova, European Institute, Sofia, Bulgaria

14:00 – 16:00 Lunch  

 

16:00 – 17:15 Lecture: “Electoral campaigns and surveying: issues for Macedonia”

Lecturer: M-r Bashkim Bakiu (Director of Institute for Policy Research and Good Governance)

17:15 – 17:45 Q&A/Discussion

17:45 – 20:00 Watching the movie: The Ides of March

20:00 – 21:00 Dinner

21:00 – 22:00 Social event:  Quiz

 

 

Day 3: 23 March   

09:00 – 10:00 Breakfast

10:00 – 11:30 Lecture:  “Electoral democracy – formal or substantial?”- Igor Jovanoski, PhD Candidate 

11:30 – 12:00 Q&A

12:00 – 12:30 Coffee Break

12:30 – 14:00 Discussion: “Electoral politics and the culture industry. The role of media.”- Igor Jovanoski, PhD Candidate 

14:00 – 15:00 Lunch  

16:00 Departure

 


 

Eвалуација на третата сесија од Школата за Јавни Политики |Мајка Тереза| генерација на учесници 2013/2014


  1. Дали сте задоволни од изборот на темите на сесијата/семинарот?

 20 Да              x   Не

 

1. 2. Ако ДА, ве молиме оценете со 1-5 колку сте задоволни од изборот на темите, со закружување при што 1 е најмалку, а 5 е најмногу.

Одговор: 4.15

 

2. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Д-р Здравко Савески?

Одговор: 4

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата  65%

Б) ме воведе во интересна тема   10%

В) ми беше познато  10%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  10%

Д)беше на добра тема но монотоно  5%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата /

 

3. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Д-р Борислав Мавров од Бугарија?

Одговор: 3.32                   

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето: 

А) ми даде нови знаења за темата  26.32%

Б) ме воведе во интересна тема  10.52%

В) ми беше познато  5.26%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  31.60%

Д)беше на добра тема но монотоно  21.04%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања x

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  5.26%

 

4. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Теодора Ангелова од Бугарија?

Одговор:  3.44

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата 22.2%

Б) ме воведе во интересна тема  22.2%

В) ми беше познато  5.55%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 27.85%

Д)беше на добра тема но монотоно 22.2%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања x

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  x

 

5. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Башким Бакиу?

Одговор: 4.26

 

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   35%

Б) ме воведе во интересна тема    20%

В) ми беше познато   15%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  25%

Д) беше на добра тема но монотоно   5%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата /

 

6. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Игор Јованоски?

Одговор: 4.95

 

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   40%

Б) ме воведе во интересна тема   25%

В) ми беше познато /

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 35%

Д)беше на добра тема но монотоно /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата /

 

 

 

7.  Кој би бил вашиот предлог за теми за идната сесија од Школата за Јавни Политики?

Слобода на медиуми; Биткоин – и забраната на истите во РМ; Економската иднина на Македонија ;Промена на изборна легислатива; Социо-културолошки појави; Секуларна едукација; Дискурсиона етика на делиберативната теорија.

 

8. Кој би бил вашиот предлог за предавач( домашен, странски ) за идната сесија на школата и на која тема?

Билјана Ванковска, Оливера Трајковска, Владимир Арсенијевиќ, Саша Радуловиќ, Драган Тевдовски, Никола Попоски, Мируше Хоџа, Љубомир Фрчкоски, Имер Селмани.

9. Колку сте задоволни од организациониот тим на Школата?

Одговор: 4.85

10. Колку сте задоволни од локацијата на одржување на сесијата?

Одговор: 3.05

 

11. Колку сте задоволни од достапноста на материјали од предавачите?

Одговор: 3.35

 

12. Колку сте задоволни од храната и услугата на сесијата?

Одговор: 3.60

 

13. Дополнителен коментар

Да не се повторува истата локација за сесиите/семинарите

 

More To Explore