THE SIXTH CYCLE OF THE “PUBLIC DIALOGUE ON SUSTAINABLE ENERGY USE IN SOUTH-EAST EUROPE”

Share This Post

On 13th of June 2013, in the town of Stip, the sixth cycle of the “Public Dialogue on Sustainable Energy Use in South-East Europe” project was held.  

This session was different from the previous ones; the opening speech was delivered by the mayor of Strumica, Mr. Ilco Zahariev. The mayor asked the participants at the end to bring accurate conclusions and recommendations which will serve as a road map for him and rest of the mayors in order to have precise directions during the further reforms and improvement of the local energy efficiency polices.

The first part of the session in the East Planning Region was devoted to the energy experts; Mr. Zoran Bogunovic presented the participants the Croatian experience in regards to the national energy efficiency policies as well as the successful case of the town of Sisak which in the last two years made great savings of energy and money as a result of the renovation and reconstruction of the public buildings. After this presentation, Mr. Igor Pancevski familiarised the representatives of the municipalities, NGO’s and the companies from the East Planning Region with the possibilities of working together and boosting in that way the energy performance of the municipalities, whereas Mr. Robert Sharlamanov highlighted that irresponsible use of the energy can foster the energy poverty which negatively affects the households, municipalities’ and national budgets.

At the end of the debate, several conclusions as recommendations were adopted: establishing national fund for energy efficiency, adoption and implementation of the books of rules for EE, facilitating the access to bank credits and loans which will facilitate the Public–private partnership contracting, adoption of law on energy efficiency, active participation of the municipalities in the gas network development, strong political will for EE policies, strengthening the professional staff in the municipalities, increasing the public awareness for EE, active involvement of the NGO sector in the EE project process as well as financial and staff assistance in the production of fusibility studies which aim improvement of the sustainable use of the energy.

Next session is planed for 20th of June in the Southwest Planning Region in the town of Ohrid.

 

  

На 13ти Јуни оваа годин во Штип беше одржана шестот круг од проектот „Јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во Југо-источна Европа“.

Оваа дебата се разликуваше од останатите. Имено, воведниот говор му припадна на градоначалникот Илчо Захариев. Градоначалникот ги замоли учесниците на дебатата на крајот да донесат прецизни заклучоци и прпеораки кои ќе послужат како патоказ за тоа во која ансока треба да се продлжи со реформите и подобрувањето на локалните политки кои се однесуваат на енергетската ефикасност.

Првиот дел од оваа сесија во Источниот Плански Регион беше посветен на енергетските експерти. Г. Зоран Бугонвиќ пред присутните ги презентираше хрватските искуства во поглед на анционалните политки за енергетска ефикасност како и усшениот пример со градот Сисак кој во псоледните две години како резултат на реновирањето и реконструкцијата на јавните згради забележа голема заштеда на енергија и пари. По оваа презентација, г. Игор Панчевски ги запозна присутните претсавници на општините од овој регион како и претсваниците од невалдиниот и бизнис секторот со можностите за заедничка соработка што би овозможило поголем прогрес во однос на енергетската ефикасност на самите општини, додека г. Роберт Шарламанов нагласи дека неразумното користење на енергијата може да ја продлабочи енергетсската сиромаштија која и така има негативно влијание врз семејните буџети, но и буџетите на општините и државата.

На крајот беа усвоени неколку заклучоци и препораки:формирање национален фонд за ЕЕ, усвојување и имплементација на правилниците за ЕЕ, олеснување на пристапот до кредити, а со цел интензивирање на проектите за ЈПП, донесување на посебен закон за ЕЕ, вклучување на општините во развојот на дистрибутивната мрежа на гас, демонстрирање на политичка воља за интензивирање на политиките за ЕЕ, зајакнување на кадровскиотм потенцијал на општините, пред сè на руралните, посебен фонд за финансирање на домаќинствата кои се во неможнсот да постават фасада на своите објекти, подигање на јавната свест за придобивките од ЕЕ, поактивно вклучување на НВО секторот во работата на општините, помош во изработка на студии за изводливост (физибилити студии) за олеснет пристап до фондовите за финансирање.

 

 

More To Explore