The Second Alumni Session

Share This Post

From 12-14 April 2013 in the Hotel Garden, Ohrid within the School of Public Policy “Mother Teresa” was organized The Second Alumni Session.

 [slideshow id=19]

Program of First Seminar (In 2013) of The School of Public Policy |MOTHER TERESA|

“MULTICULTURALISM AND IDENTITY POLITICS”

 

 

Day 1: 12 April

17:00-17:30 Opening of the seminar “Multiculturalism and identity politics” of the School of Public Policy |Mother Theresa|, Ambassador Piotr Switalski (Head of the Directorate of Policy Planning of the Council of Europe) and  Prof. Dr. Zhidas Daskalovski (Director of the School of Public Policy |Mother Theresa|)

17:30 – 18:30 Lecture: “Multicultural and Intercultural Landscapes: Achievements and Challenges”

Lecturer: Dr. Maja Muhic (professor at University of Southeast Europe)

18:30 – 18:45 Break

18:45 – 19:30 C&A/Discussion

19:30 – 20:30 Dinner

 

Day 2: 13 April  

9:00 – 10:00 Breakfast

10:00 – 11:30 Lecture: “Kosovo, multiculturalism and the Ahtisaari Plan”

Lecturer: Leon Malazogu, MA, (Director at the think tank Democracy for Development, Kosovo)

11:30-11:45 Coffee break

11:45 – 12:30 Case studies presentation and discussion

12:30 – 13:30 Lecture: “Multiculturalism is dead, long live the diversity”

Lecturer: Dr. Goran Janev (Institute for Sociological Political and Juridical Research, Skopje, PhD from Oxford University in social anthropology)

13:30 – 14:30 Lunch

14:30 – 16:30 Free time/ sightseeing of Ohrid

16:30 – 17:30 Lecture: “Management of Cultural Policies in public administration”

Lecturer: Dr. Marija Risteska, (professor at FON University)

17:45 – 18:45 Workshop 1: “Law on public holidays”

Facilitator: Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy |Mother Theresa|

19:00 – 20:00 Dinner

20:00 – 21:30 Watching the Movie: “Before the Rain”

Special guest: Labina Mitevska (Macedonian actress)

21:30 Social event (QUIZ)

 

Day 3: 14 April    

09:00 – 10:00 Breakfast

10:00 – 11:30 “Workshop 2: “Multiculturalism in Macedonia”

Facilitator: Lindita Rexhepi, MA, (Executive Director, Center for Intercultural Dialogue)

11:30 – 12:00 Q&A

12:00 – 12:30 Coffee Break

12:30 – 14:00 Workshop “Liberal Multiculturalism and current dilemmas”

Facilitator: Prof. Dr. Zhidas Daskalovski, Director of the School of Public Policy |Mother Theresa|

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – 17:00 free time

17:00 Departure

 


EВАЛУАЦИЈА


 

Дали сте задоволни од изборот на темите на сесијата/семинарот?

 

15 Да Не

1. 2. Ако ДА, ве молиме оценете со 1-5 колку сте задоволни од изборот на темите, со закружување пришто 1 е најмалку, а 5 е најмногу.

1      2      3      4      5

Одговор: 4.80

2. Колкусте општо земено задоволниодпредавањетонаПроф. Др. Маја Мухиќ?

1      2     3     4      5

Одговор: 4.73

Заокружете го најсоодветниот одговор!

 

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата86.68%

Б) ме воведе во интересна тема6.66%

В) ми беше познато0%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија0%

Д)беше на добра тема но монотоно6.66%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата0%

 

 

 

3. Колкустеопшто земено задоволниодпредавањето на Леон Малазогу, Косово?

1     2      3      4       5

Одговор: 4.43

Заокружете го најсоодветниот одговор!

 

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата50.02%

Б) ме воведе во интересна тема21.42%

В) ми беше познато7.14%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија7.14%

Д)беше на добра тема но монотоно 14.28%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата0%

 

4. Колкусте општо земено задоволниодпредавањетона Проф. Др. Горан Јанев?

1      2      3      4      5

Одговор: 4.73

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата53,38%

Б) ме воведе во интересна тема19.98%

В) ми беше познато13.32%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 13.32%

Д)беше на добра тема но монотоно 0%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата0%

 

6. Колкустеопшто земено задоволниодпредавањето/презентацијата на Линдита Реџепи?

1     2      3      4     5

Одговор:   4.53

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата33.40%

Б) ме воведе во интересна тема39.96%

В) ми беше познато19.98%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија0%

Д)беше на добра тема но монотоно6.66%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата0%

 

7. Колку сте општо земено задоволни од предавањето  на Проф. Др. Жидас Даскаловски?

1     2      3      4     5

Одговор: 4.92

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

А) ми даде нови знаења за темата   40.06%

Б) ме воведе во интересна тема   13.32%

В) ми беше познато 13.32%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  26.64%

Д)беше на добра тема но монотоно  0%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања  0%

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата  6.66%

 

8.  Колку сте општо земено задоволни од работата по групи?

1     2     3      4      5

Одговор: 4.86

9. Кој би бил вашиот предлог за теми за идната сесија од Школата за Јавни Политики?

Медиуми; Животна средина во насока на одржлив развој; Интеграција во ЕУ; Ингеренции на локална самоуправа; комисија за заедниците; Макроекономски политики;

10. Кој би бил вашиот предлог за предавач( домашен, странски ) за идната сесија на школата и на која тема?

Тилев; Иво Ивановски;Димитар Бечев;Душан Павловиќ; Слободан Антониќ; Небојша Катиќ; Илина Јакимовска; Ристо Карајков; Зоран Заев; Изет Меџити; Теута Арифи; Билјана Ванковска; ФлорианБибер; ВилКимличка; Жарко Пуховски;

11. Колку сте задоволни од организациониот тим на Школата?

1     2      3     4     5

Одговор: 5.00

12. Колку сте задоволни од локацијата на одржување на сесијата?

1    2     3     4     5

Одговор: 4.73

13. Колку сте задоволни од достапноста на материјали од предавачите?

1     2     3     4     5

Одговор: 4.60

14. Колку сте задоволни од храната и услугата на сесијата?

1     2     3     4      5

Одговор: 4.93

15. Дополнителен коментар

 

 

Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, со поддршка од Советот на Европа

More To Explore