The Fourtht Public Debate On ” Fostering Public Dialogue On Energy Efficiency On Local Level 2013”

Share This Post

On April 23, 2013 in Skopje was held the fourtht public debate on ” Fostering public dialogue on energy efficiency on local level 2013” as part of the project” Public dialogue on sustainable energy use in south-east Europe.
 This public debate was held in Skopje Planning Region.On this public debate representatives from Kosovo were invited by the Prishtina Institute for political studies with whom this event was jointly organized as part of the regional network od schools for public policies.

Public debate covered three topics:

  • Gasification, challenges of the local self-government
  • The capacities of the building sector in the Energy Efficiency and the Renewable Resources area on local level
  • Energy poverty: policy responses on local level
  • Role of Local Institutions in Monitoring Energy Efficiency Policies
  • Energy Efficiency for Sustainable municipal development

The topics were presented by two local experts and one international expert (Mr.DarkoHecer, Zagreb, Croatia, Mr. Igor Pancevski Skopje, Macedonia, and Mr. Konstantin Dimitrov Skopje, Macedonia).

Besides representatives from municipalities, also on the public debate  participated representatives from the business and NGO sector and the media.Within this project, public debates will be held in eight regions in Macedonia.

The project is implemented by the Center for Research and Policy Making – CRPM  in cooperation with the German Society for International Cooperation – GIZ and supported by Konrad Adenauer Shtiftung.

 

 


На 23 април 2013 година во Скопје  се одржа четвртата јавна дебата на тема „ Поттикнување на јавен дијалог за енергетска ефикасност на локално ниво 2013,како дел од регионалниот проект „Јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во југо-источна Европа.

 Оваа јавна дебата се одржа во Скопски плански регион. На оваа дебата исто така учествуваа претсавници од Косово на покана на Приштинскиот иснтитит за политички студии со кои заеднички беше организиран овој настан како дел од регионалната мрежа на школи за јавни политики.

Јавната дебата покри три теми и тоа:

  • Гасификација, предзивиците на локалната самоуправа
  • Капацитетите на градежниот сектор во областа на Енергетска ефикасност и Обновливите извори на енергија на локално ниво: политики и институции
  • Енергетска сиромаштија: одговорите на политиката на локално ниво.
  • Улогата на локалните институции во надзорот на политиките за енергетска ефикасност
  • Енергетска ефикасност за одржлив локален развој

Темите беа презентирани од страна на двајца локални експерти и еден меѓународен експерт (г. Дарко Хецер-Загреб, Хрватска, г. Игор Панчевски-Скопје, Македонија и г. Константин Димитров- Скопје, Македонија). 

Покрај претставниците од општините, на јавната дебата свое учество земаа и претставници од бизнис и невладиниот сектор и медиумите.Во рамките на овој проект, јавни дебати ќе се одржат во осумте региони во Македонија.

 

Проектот е спроведуван од Центарот за истражување и керирање политики – ЦИКП во соработка со Германското здружениа за меѓународна соработка – ГИЗ, а со поддршка на Конрад Аденауер Фонадацијата.

 

More To Explore