The Fourth Session of the School of Public Policy |Mother Teresa|

Share This Post

On 15 – 17 June 2012 in Hotel Kalin, Lazaropole within the School of Public Policy “Mother Teresa” was organized the Fourth Session, Generation of participants 2011/2012.

 

Generation of participants 2011/2012

15 – 17 June 2012, Hotel Kalin, Lazaropole

PROGRAM

LIBERAL MULTICULTURALISM AND PUBLIC POLICY

 

 

Day 1: 15th June

15:00 Arrival of participants

17:30 -19:00 Lecture: “Multiculturalism and Anthropology”

Lecturer: Prof. Dr. Maja Muhic, Southeast European University, Languages, Cultures and Communications

19:00 – 19:15 Official opening of the Fourth Session of the School of Public Policy |Mother Teresa|, “Multiculturalism”, Dr. Zhidas Daskalovski, Director of the School; Mukrem Mehmedi, Mayor of Mavrovo and Rostusha municipality

19:15 – 19:45 Lecture: “Coexistence between the people in ethnically and religiously mixed areas” Lecturer: Mukrem Mehmedi, Mayor of Mavrovo and Rostusha municipality

20:00 Dinner

 

Day 2: 16th June

 

 

09:00 – 10:00 Breakfast

10:00 – 11:30 Lecture: “Cultural heritage and sustainable development” Lecturer: M-r Natasha Donevska, consultant

11:30 – 12:00 Coffee break

12:00 – 13:00 Panel debate: Binationalism or Multiculturalism [case of Macedonia] Moderator: Nedzad Mehmedovic, Program coordinator, School of Public Policy |Mother Teresa|

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 Lecture: “Civil Society and Democracy” Lecturer: Risto Karajkov, PhD

15:30 – 18:00 Group excursion around Lazaropole (Visit of the local church, visit of the sheepfold and presentation how the cheese was made in the past).

18:00 – 19:30 Watching movie (multicultural theme)

19:30 – 20:30 Dinner

 

Day 3: 17 June

 

 

09:00 – 10:00 Breakfast

10:00 – 11:30 Lecture: Public policy making in multiethnic societies [case of Macedonia] Lecturer: Diogen Hadzi-Kosta Milevski, PhD Candidate, FAMIS Bitola

11:30 – 12:00 Coffee break

12:00 – 13:30 Workshop Moderator: Mile Aleksoski Ltc. Associate researcher at CRPM

13:30 – 14:00 Evaluation

14:00 – 15:00 Lunch

16:00 Departure of participants

 


EВАЛУАЦИЈА


 

 

1.       Дали сте задоволни од изборот на темите на четвртата сесија на школата?

Одговор: 20 Да  / Не

 

1. 2. Ако Да, ве молиме оценете со 1-5 колку сте задоволни од изборот на темите, со закружување при што 1 е најмалку а 5 е најмногу.

Одговор: 4.23

 

2. Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Др. Маја Мухиќ?

Одговор: 4.69

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

 

 

А) ми даде нови знаења за темата  53.2%

Б) ме воведе во интересна тема   20%

В) ми беше познато /

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  26.8%

Д) беше на добра тема но монотоно  /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата /

 

3.Колку сте општо земено задоволни од предавањето на Др.Ристо Карајков?

Одговор: 2.81

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето: 

 

 

А) ми даде нови знаења за темата  13.34%

Б) ме воведе во интересна тема  13.34%

В) ми беше познато 6.67%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија /

Д) беше на добра тема но монотоно  53.33%

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата 13.32%

 

4. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Наташа Доневска?

Одговор: 4.43

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

 

 

А) ми даде нови знаења за темата  66.6%

Б) ме воведе во интересна тема  13.33%

В) ми беше познато 6.66%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија 13.33%

Д) беше на добра тема но монотоно  /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата /

 

5. Колку сте општо земено задоволни од предавањата на Диоген Хаџи – Коста Милевски ?

Одговор: 4.81

Заокружете го најсоодветниот одговор!

Предавањето:

 

 

А) ми даде нови знаења за темата   31.58%

Б) ме воведе во интересна тема   5.26%

В) ми беше познато  15.79%

Г) придонесе да се развие интересна дискусија  47.37%

Д) беше на добра тема но монотоно   /

Ѓ) беше на премногу високо ниво за моите познавања /

Е) беше на тема која не е најсоодветна за сесијата /

 

6.   Кој би бил вашиот предлог за теми за идната сесија од Школата за Јавни Политики?

Геополитика, Економски развој ( исток – запад ), Влијанието на културата во социо – економскиот систем, Одржлив развој, Политичка култура, Преговори

 

7. Кој би бил вашиот предлог за предавач (домашен, странски) за идната сесија на школата и на која тема?

Проф. Др. Жидас Даскаловски, С. Антониќ.

 

 

8. Што Ви недостасуваше во текот на сесијата?

Повеќе практична работа и работилници; храна

 

9. Колку сте задоволни од организациониот тим на Школата?

Одговор: 4.82

 

10. Колку сте задоволни од локацијата на одржување на сесијата?

Одговор: 4.88

 

11. Колку сте задоволни од хотелското сместување, храната и услугата на сесијата?

Одговор: 4.35

 

 

12. Дополнителен коментар

Да се поттикне иницијатива од студентите секој да придонесе во текот на сесиите од својата област во контекст на темите, не само преку дискусии туку и да организираат активности.

 

More To Explore