THE FIRST PUBLIC DEBATE ON “FOSTERING PUBLIC DIALOGUE ON ENERGY EFFICIENCY ON LOCAL LEVEL 2013″

Share This Post

On February 25, 2013 in Veles the first public debate on “Fostering public dialogue on energy efficiency on local level 2013” was held as part of the project” Public dialogue on sustainable energy use in south-east Europe. Within this project, public debates will be held in eight regions in Macedonia.

Fostering Public Dialogue On Energy Efficiency On Local Level 2013_Veles

The first public debate was held in Vardar Planning Region and covered nine municipalities (Municipalities Veles,Gradsko,DemirKapija,Kavadraci,Lozovo,Negotino, RosomanSvetiNikole and Cashka).

Public debate covered three topics:

  • Tools for institutional cooperation in implementation of energy efficiency on municipal level
  • Encouraging use of renewable sources of energy on local level: policies and institutions
  • Energy poverty: policy responses on local level

The topics were presented by two local experts and one international expert (Mr. ZoranBogunovic Zagreb, Croatia, Mr. Igor Pancevski Skopje, Macedonia, and Mr. Robert Sharlamanov Skopje, Macedonia).

Besides representatives from municipalities, also on the public debate  participated representatives from the business and NGO sector.

The project is implemented by the Center for Research and Policy Making – CRPM  in cooperation with the German Society for International Cooperation –GIZ.

Fostering Public Dialogue On Energy Efficiency On Local Level 2013_Veles

На 25 февруари 2013 година во Велес се одржа првата јавна дебата на тема „Поттикнување на јавен дијалог за енергетска ефикасност на локално ниво 2013,како дел од регионалниот проект „Јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во југо-источна Европа. Во рамките на овој проект, јавни дебати ќе се одржат во осумте региони во Македонија.

Првата јавна дебата се одржа во Вардарски плански регион и беа опфатени девет општини (Општините Велес, Градско, Демир Капија, Кавадраци, Лозово, Неготино, Росоман, Свети Николе и Чашка).

Јавната дебата покри три теми и тоа:

–          Алатки за институционална соработка во спроведувањето на енергетската ефикасност на општинско ниво;

–           Поттикнување на користењето на онбовлоивите извори на енергија на локално ниво: политики и институции;

–          Енергетска сиромаштија: одговорите на политиката на локално ниво.

 

Темите беа презентирани од страна на двајца локални експерти и еден меѓународен експерт (г. Зоран Богуновиќ-Загреб, Хрватска, г. Игор Панчевски-Скопје, Македонија и г. Роберт Шарламанов- Скопје, Македонија).

Покрај претставниците од општините, на јавната дебата свое учество земаа и претставници од бизнис и невладиниот сектор.

Проектот е спроведуван од Центарот за истражување и керирање политики – ЦИКП во соработка со Германското здружениа за меѓународна соработка – ГИЗ.

Fostering Public Dialogue On Energy Efficiency On Local Level 2013_Veles

More To Explore