The Fifth Public Debate On ” Fostering Public Dialogue On Energy Efficiency On Local Level 2013”

Share This Post

On May 23, 2013 in Strumica was held the fifth public debate on ” Fostering public dialogue on energy efficiency on local level 2013” as part of the project” Public dialogue on sustainable energy use in south-east Europe.


 This public debate was held in South-east Planning Region.On this public debate representatives from the municipalities of the Region  were invited as well as representatives from the business and NGO sector.
Public debate covered three topics:

  • Instruments for institutional cooperation in implementation of the Energy Efficiency on local level
  • Fostering the use of renewable resources of energy on a local level:politics and institutions
  • Energy poverty: policy responses on local level

The topics were presented by two local experts and one international expert (Mr.ZoranBogunovic, Zagreb, Croatia, Mr. Igor Pancevski Skopje, Macedonia, and Mr.RobartSharlamanov Skopje, Macedonia).

Within this project, public debates will be held in eight regions in Macedonia.

The project is implemented by the Center for Research and Policy Making – CRPM  in cooperation with the German Society for International Cooperation – GIZ and supported by Konrad Adenauer Shtiftung.

    


 

На 23 мај 2013 година во Струмица се одржа петтата јавна дебата на тема „ Поттикнување на јавен дијалог за енергетска ефикасност на локално ниво 2013,како дел од регионалниот проект „Јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во југо-источна Европа.

 Оваа јавна дебата се одржа во Југоисточен плански регион на која учествуваа претсавници од општините, бизнис секторот и невладиниот сектор.

 

Јавната дебата покри три теми и тоа:

  • Инструменти за институционална соработка во спроведувањето на енергетската ефикасност на општинско ниво
  • Поттикнување на користење на обновливи извори на енергија на локално ниво: политики и институции
  • Енергетска сиромаштија: одговорите на политиката на локално ниво

 

Темите беа презентирани од страна на двајца  локални експерти и еден меѓународен експерт (г. Зоран Богуновиќ-Загреб, Хрватска, г. Игор Панчевски-Скопје, Македонија и г. Роберт Шарламанов- Скопје, Македонија). 

Во рамките на овој проект, јавни дебати ќе се одржат во осумте региони во Македонија.

 

Проектот е спроведуван од Центарот за истражување и керирање политики – ЦИКП во соработка со Германското здружениа за меѓународна соработка – ГИЗ, а со поддршка на Конрад Аденауер Фонадацијата.

 

More To Explore