Second Weekly Lecture with Prof. Ivanka Dodovska

Share This Post

The latest developments in the Middle East and the influx of refugees in Western Europe via the Balkans represent tectonic shifts in the world order. This was the conclusion of the second weekly lecture in the framework of the School for Public Policy “Mother Theresa”. This lecture was delivered by prof. Ivanka Dodovska who added that these events will surely affect Europe, including the Balkans, but so far no one can predict how and to what extent. The students got involved with their views and comments, and we particularly interested whether EU could anticipate all this andin order to react promptly. On Wednesday, 11.04.2015, the third consecutive lecture will be held and will stay in the frames of the ongoing cycle – “euro-atlantic integration.”

 


 

ВТОРО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАЊЕ со Проф. Иванка Додовска

Случувањата на Блискиот исток и бранот бегалци кои се слева во Западна Европа преку Балканот сами по себе претставуваат тектонски поместувања на светкиот поредок. Ова беше заклучокот од второто седмично предавање во рамки на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“. На ова предавање, воведно излагање имаше проф. Иванка Додовска која додаде дека овие настани со сигурност ќе влијаат во Европа, вклучително и на Балканот, но никој засега не може да претпостави како и во која мера. Студентите се вклучија со свои гледишта и коментари, а особено се интересираа за тоа дали сето ова ЕУ можеше да го предвиди и навремено да реагира. В среда, 04.11.2015, ќе се одржи и третото по ред предавање во циклусот „евро-атлантски интеграции“.

 

 

 

More To Explore