Руралните области овозможуваат низа можности. Со добро планиран пристап и стратегии, овие области може да се преиначат во влијателни економски и политички центри кои може да им пркосат на главните градови и поголемите населени места. Сепак, во процесот на трансформација на овие предели во пристојни места за живеење, треба да се земе предвид заштитата на животна средина, како и на различните потреби и предизвици на мажите и жените, со цел да се обезбедат одржливи стандарди за квалитетен живот.