Public Transport Enterprise JSP Skopje

Share This Post

The CRPM good governance program partners up with City of Skopje-– the Public Transport Enterprise JSP Skopje. The project aims to foster efficiency of the Public Transport Enterprise JSP Skopje.

This project is supported by: Swiss Development Cooperation

Did you know?
Public Transport Enterprise Skopje – is an organized system which is the largest carrier of passengers in the capital city of Macedonia, with clearly defined activities of social interest.

 


Јавното сообраќајно претпријатие – ЈСП Скопје

Програмата на  ЦИКП  за добро владеење е во партнерство со Град Скопје – на Јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје. Проектот има за цел да се поттикне ефикасноста на Јавното сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје.

Овој проект е поддржан од: Швајцарската  Развојна Соработка … Дали сте знаеле? Јавното сообраќајно претпријатие Скопје – е организиран систем кој е најголем превозник на патници во главниот град на Македонија, со јасно дефинирани активности од општествен интерес.


Ndërmarrja e Transportit Publik JSP Skopje

QKHP në partneritet  me Qytetin e Shkupit –Ndërmarjes të Transportit Publik  JSP Shkup, zhvillon programin e qeverisjes së mirë .Projekti synon të nxisë efikasitetit të Ndërmarjes të Transportit Publik Shkup – JSP.

Ky projekt është përkrahur nga: Bashkëpunimi për Zhvillim Zvicerian … A e dini se? Ndërmarrja e Transportit Publik Shkup – është një sistem i organizuar i cili është bartës më i madh i udhëtarëve në kryeqytetin e Maqedonisë, me aktivitetet e përcaktuara qartë të interesit shoqëror.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support