PUBLIC DIALOGUES FINISHED IN THE TOWN OF KUMANOVO

Share This Post

The last Public Dialogue on Sustainable Use of Energy was held in South-east Planning Region in the town of Kumanovo. Alongside the already mentioned demands for establishing National Fund on Energy Efficiency and the need for improving the financial condition and human capacitates of the local governments, the representatives of the companies who deal with EE asked for elimination of the unfair competition (uncertificated sale) which affects the work of those firms which work according the law. In addition, both representatives from municipalities and business sector, acknowledged the fact that one of the best models to foster the energy efficiency in the public sector, is to include the energy efficiency as a criteria in the procurement procedures. Also, it was highlighted the need of fostering the joint cooperation, including the NGO sector. In regards to this issue, the energy efficiency network of ZELS as well as the Regional Center for Development need to be actively involved too. The findings from all eight debates around the country will serve for development of a policy paper, which will be presented at a special conference at the beginning of December. The findings, including the conclusion and recommendations within the paper, will serve as a roadmap for officials and stakeholders in terms of the future activities and reforms aiming to boost the energy efficiency in Macedonia.

 

ЈАВНИТЕ ДИЈАЛОЗИ ЗАВРШИЈА ВО КУМАНОВО

Последниот Јавен дијалог за одржливо користење на енергијата во ЈИЕ се одржа во Cевероисточниот плански регион, поточно во градот Куманово. Покрај веќе познатите барања за формирање Фонд за енергетска ефикасност и потребата од подобрување на финансиската моќ и човечките капацитети на општините, претставниците на компаниите кои работат во доменот на енергетската ефикасност побараа елиминирање на нелојалната конкуренција, односно несертифицираната продажба која влијае на оние фирми кои работат согласно законот. Дополнително, претставниците од локалната самоуправа и бизнис секторот порачаа дека еден од најдобрите начини да се поттикне енергетската ефикаснсот во јавниот сектор е нејзиното вклучување како критериум во процесот на јавните набавки. Исто така, беше нагласена потребата од засилување на меѓусебната соработка, вклучувајќи го и невладиниот сектор. Во однос на ова, беше потенцирана и потребата од што поактивно вклучување на мрежата за енергетска ефикасност во рамки на ЗЕЛС и Регионалниот центар за развој. Наодите од сите осум дебати ширум земјава ќе послужат во подготовката на посебна студија која ќе биде претставена на посебна конференција на почетокот на Декември. Наодите, вклучително и заклучоците и препораките, ќе послужат како мапа за чинителите од оваа област за тоа во која насока треба да се движат идните активности и реформи кои имаат за цел интензивирање на енергетската ефикасност во Македонија.

 

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support