ТРОШКОВНА АНАЛИЗА ЗА МЕНСТРУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Здружението Новинари за човекови права ја направи трошковната анализа за менструалните производи во рамки на проектот “Мрежа за родово-одговорно буџетирање на буџетот во Западен Балкан и Република Молдавија”, подржан од Австриската агенција за развој и Шведската агенција за меѓународна соработка, со цел да се понудат решенија за ублажување на состојбата со менструалната сиромаштија и побрзо постигнување на ЦОР 6.2.

Author/s:

Наташа Доковска Спировска

Available in the following language versions:

  • ТРОШКОВНА АНАЛИЗА ЗА МЕНСТРУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА