СОС линии за пријавување семејно и родово засновано насилство

Оваа квалитативно-квантитативната анализа прави проверка на степенот до кој се исполнети трите постулати (член 8, член 9, член 24) во рамки на Истанбулската конвенција во врска со работата, достапноста и ефикасноста на домашните СОС линии за пријавување родово – засновано насилство, односно домашно насилство.

Author/s:

Златко Симоновски

Available in the following language versions:

  • СОС линии за пријавување семејно и родово засновано насилство