Родово одговорно буџетирање на програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година

Во рамките на оваа евалуација, спроведена е уродова анализа во однос на вклучувањето на родовата перспектива во планирањето и креирањето на Програмата за улично осветлување на подрачјето на општина Богданци за 2022 година.

Author/s:

Надица Маџирова

Available in the following language versions:

  • Родово одговорно буџетирање на програмата за улично осветлување на подрачјето на Општина Богданци за 2022 година