РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ДО ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ВО ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Оваа публикација дава приказ на буџетската анализа од родова перспектива на распределбата на јавните пари за различните потреби, и интереси меѓу мажите и жените. Притоа анализата е фокусирана на еден сектор – спорт и рекреација и е подготвен извештај каде што јасно се дефинирани

Author/s:

Астрит Реџепи, Метин Муареми

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА РАМНОПРАВЕН ПРИСТАП ДО ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ВО ОПШТИНА БОГОВИЊЕ