РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЖЕНСКИТЕ ДЕЦА ВО ОПШТИНА МАВРОВО-РОСТУШЕ

Оваа публикација анализира каков е статусот на образованието на женските деца во општина Маврово – Ростуше, каква е праксата за консултации со жените при испитување на потребите и прибирање предлози за донеување на одредени мерки. Понатаму се утврдува дали и на кој начин механизмите за унапредување на РОБ се вклучуваат во консултации, планирање и одлучување. Се утврдува какви мерки и активности се планираат во годишните планови и буџетските алокации на ЕЛС за одговор на потребата од зголемување на бројот на образован женски кадар со акцент на високото образование. На крајот се даваат соодветни заклучоци и препораки.

Author/s:

Фадрија Мустафовска, Анела Абдуловска

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЖЕНСКИТЕ ДЕЦА ВО ОПШТИНА МАВРОВО-РОСТУШЕ