РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ

Анализата дава слика за тоа колку е инкорпорирано родовото буџетирање при спорведување на политките и мерките за интеграција на лицата со хендикеп во општината. Направена е буџетска анализа, утврдени се главните наоди и на крајот се дадени заклучоци и препораки

Author/s:

Елена Кочоска, Јулијана Климоска Андонов

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЛИЦА СО ХЕНДИКЕП ВО ОБРАЗОВАНИЕТО ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ