РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ЗГОЛЕМЕНА ВРАБОТЕНОСТ И ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО ОПШТИНА МАВРОВО РОСТУШЕ

Оваа публикација се однесува на анализа на мерките на општината за надминување на проблемот на невработеност кај жените преку предлагање на мерки и буџет за нивно спроведување што би довело до зголемување на вработеноста на жените во општина Маврово и Ростуше. Исто така се испитуваат потребите и се одредуваат вештините и профилите на жените кои ги поседува општината за да знае на што да се насочи при намалување на невработеноста кај жените во оваа општина. На крајот се даваат соодветни заклучоци и препораки.

Author/s:

Љупка Љубиновска

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ЗГОЛЕМЕНА ВРАБОТЕНОСТ И ЈАКНЕЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО ОПШТИНА МАВРОВО РОСТУШЕ