РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ЕФИКАСНА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

Предмет на оваа анализа е практична примена на воспоставените законски норми и институционални механизми кои ги регулираат еднаквите можности на жените и мажите и родовата рамноправност, пред сѐ на локално ниво. Користејќи го методот на родовото одговорно буџетирање при справување со феноменот на семејното насилство и насилството врз жените, кој ги зема предвид

Author/s:

Бети Пејева, Христина Начева

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ЗА ЕФИКАСНА ЗАШТИТА НА ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА