РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИСКАТА МРЕЖА ВО ОПШТИНАТА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

Анализата дава осврт на вклучување на родовата перспектива при анализа на проблемите со водоснабдување и покриеност со фекална и атмосферска канализација.

Author/s:

Драгица Милошевска, Јована Тренчевска,

Available in the following language versions:

  • РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИСКАТА МРЕЖА ВО ОПШТИНАТА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ