Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година

Оваа публикација прави родова анализа на учеството на мажите и жените во одлучувањето на локално ниво; потоа прави родова анализа на програмите; и на крај прави родова анализа на буџетите на 17те општини кои се вклучени во проектот. За секоја општина одделно се дадени соодветни заклучоци и перепораки.

Author/s:

Љупка Трајановска

Available in the following language versions:

  • Родова анализа на лидерските позиции и општинските програми за 2020/2021 година