Родова анализа на доделените субвенции од Општина Велес во текот на 2020 и 2021 година

Ова истражување придонесува кон родово одговорно буџетирање, почитување на принципите на рамноправна застапеност на двата пола при доделување на средства на граѓанитени вклучување на родовиот аспект при креирањето на политиките на локално ниво.

Author/s:

Благородна Ампова,

Available in the following language versions:

  • Родова анализа на доделените субвенции од Општина Велес во текот на 2020 и 2021 година