Родовата перспектива на буџетскиот процес – анализа на буџетот на Град Скопје

Оваа студија прави анализа на родовото формирање буџет на Град Скопје. Анализата е фокусирана на родово сензитивните програми на Град Скопје, анализирани од аспект на средствата во буџетот и нивната намена. Анализата прво дава преглед на литературата, родово одговорно формирање буџет на Град Скопје, анализа на програмите што директно поттикнуваат родова еднаквост, анализа на програмите што индиректно поттикнуваат родова еднаквост и завршува со заклучок и со препораки.

Author/s:

Иван В’чков

Available in the following language versions:

  • Родовата перспектива на буџетскиот процес – анализа на буџетот на Град Скопје