Родовата (не)рамноправност во спортот во општина Струмица

Користејќи го методолошкиот пристап на родово одговорно буџетирање, се анализираше родовата димензија на поддршката на општина Струмица на спортски здруженија и останати правни лица во областа на спортот во 2022 година, во рамки на буџетската Програма за спорт и рекреација за 2022 (ЛО), со цел да се утврди дали истата придонесува кон намалување на родовата нееднаквост во спортот

Author/s:

Ленче Христова,

Available in the following language versions:

  • Родовата (не)рамноправност во спортот во општина Струмица