Промовирање на принципот на еднаквост и недискриминација кај маргинализираните жени

Во создавање на овој извештај беа користени две алатки за родово одговорно буџетирање и тоа: Родово буџетска анализа на политики каде што е направена- Анализа на буџетот на КСЗД од родова перспектива, особено во делот на промоција на принципот на еднаквост и недискриминација и остварување на надлежноста за превенција. Втората алатка е - Родово буџетска анализа на корисници преку спроведен прашалник за заштитните механизми од дискриминација.

Author/s:

Наташа Петковска,

Available in the following language versions:

  • Промовирање на принципот на еднаквост и недискриминација кај маргинализираните жени