ПРИРАЧНИК за мониторинг и евалуација на политиките во Поглавје 20 – ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА

Овој прирачник има задача да развие методолошка рамка за мониторинг (следење) и евалуација (мониторинг) на јавните политики во Поглавје 20 – Индустриска политика и претприемништво. Пристапот којшто ќе биде користен при поставувањето на рамката се заснова врз нејзината применливост и практичност, односно да биде корисна и соодветна алатка при мониторинг и евалуација на јавните политики, особено во Поглавјето 20, а бидејќи ќе ги има предвид универзалните принципи, и во останатите Поглавја и области.

Author/s:

м-р Александар Цеков

Available in the following language versions:

  • ПРИРАЧНИК за мониторинг и евалуација на политиките во Поглавје 20 – ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА