ПРИРАЧНИК за креирање политики во Поглавје 20 – ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА

Овој прирачник се стреми да обезбеди целосна и детална рамка на процесот на креирање политики во Поглавје 20. Во тој контекст, прирачникот ги објаснува теоретските аспекти на процесот на креирање јавни политики и нуди практични примери на успешни политики во Поглавје 20 со цел да ги илустрира практичните аспекти и примената на различните алатки и инструменти кои им стојат на располагање на креаторите на политики.

Author/s:

м-р Ана Блажеска

Available in the following language versions:

  • ПРИРАЧНИК за креирање политики во Поглавје 20 – ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА