ПРЕКУ РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ДО НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА НЕВРАБОТЕНИ ЖЕНИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО OПШТИНА БИТОЛА

Во оваа анализа предмет на следење се активности/мерки кои се содржани во усвоените и донесени акти во О. Битола, а се однесуваат на

Author/s:

Даница Петличкова и Виолета Димовска

Available in the following language versions:

  • ПРЕКУ РОДОВО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ ДО НАМАЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА НЕВРАБОТЕНИ ЖЕНИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО OПШТИНА БИТОЛА