Предизвиците и задачите во поглед на поглавјата 15 и 27 од правото на Европската унија

РМ и неопходните чекори во поглед на климатските промени; РМ и неопходните чекори во поглед на транспонирање на директивата за Енергетска ефикасност; Република Македонија и неопходните чекори во поглед на обновливите извори на енергија

Author/s:

Проф. др. Наташа Марковска Мр. Илија Саздовски

Available in the following language versions:

  • Предизвиците и задачите во поглед на поглавјата 15 и 27 од правото на Европската унија