Осврт на родовата застапеност во печатените медиуми и рекламните содржини во Македонија

Рекламите како и начинот на известување на медиумите се највлијателните фактори во креирањето на јавното мислење но истовремено и најголемата опасност за креирање и зајакнување на стереотипи и предрасуди кон определени категории на граѓани и групи. Овие два медиуми (вестите и рекламите) секојдневно опфаќаат и влијаат на милионска публика без притоа да демонстрираат свест за аудио-визуелно изразување сензитивно кон различни ранливи групи кои постојат во општеството. Случаи на несензитивно прикажување се особено изразени кога се соопштуваат информации во кои се вклучени мажи и жени или пак во рекламите каде што најчесто на еден од половите му се додава и некаква родово посакувана/ очекувана улога која што треба да ја има во општеството, а е поврзана со содржината или производот на рекламата…

Author/s:

Ристе Змејкоски

Available in the following language versions:

  • Осврт на родовата застапеност во печатените медиуми и рекламните содржини во Македонија