Нееднаков пристап – еднаков на престап

Оваа анализа се фокусира на инструментите на политиките, приходите и расходите во буџетот на Општина Штип за 2022 година, кои се планираат и спроведуваат за адаптација на инфраструктурата за потребите на лицата со попреченост и нивното влијание врз мажите и жените. Направенета родова буџетска анализа, дава преглед колку буџетот на општина Штип за 2022 година е родово сензитивизиран и соодветен на политиките кои се однесуваат на пристапноста на инфрастуктурата. Истражувањето е насочено кон јавните политики на општина Штип, дали се родово одговорни во контекст на еднаков пристап и мобилност за целните групи и дали истите се проследени со алокација на соодветни буџетски средства.

Author/s:

Вилма Јованова, Елена Ташкова

Available in the following language versions:

  • Нееднаков пристап - еднаков на престап