МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ за процесот на подготовка на програмите и буџетот на општина Тетово од родова перспектива за планирањето и трошењето на јавните пари во општина Тетово во однос на пристапот до јавни услуги за социјална заштита – услуги за згрижување на деца од предучилишна возраст

Овој извештај се однесува на анализа на пристапот до јавни услуги од социјална заштита - услуги за згрижување на деца од предучилишна возраст. Исто така се обезбедуваат релевантни информации за третманот на родовите прашања од страна на

Author/s:

Џане Крешова, Слаѓана Јосифоска

Available in the following language versions:

  • МОНИТОРИНГ ИЗВЕШТАЈ за процесот на подготовка на програмите и буџетот на општина Тетово од родова перспектива за планирањето и трошењето на јавните пари во општина Тетово во однос на пристапот до јавни услуги за социјална заштита - услуги за згрижување на деца од предучилишна возраст