КРЕИРАЊЕ НА ИЗБОРНА ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Анализата е изготвена во рамките на проектот „Перспективите на Перспективи на домашната правна рамка за спроведување на изборите, погледната од аголот на меѓународните изборни стандарди и добри практики - водич кон прецизно, сигурно и конзистентно изборно законодавство, насочено кон зајакнување на интегритетот на изборниот процес во целина“ и публикувана во истоимената публикација.

Author/s:

Автори: м-р Марија Ристеска Проф. д-р Жидас Даскаловски

Available in the following language versions:

  • КРЕИРАЊЕ НА ИЗБОРНА ПОЛИТИКА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА