Кратка анализа бр. 41 Инженерки, програмерки, информатичарки. Како да се надминат родовите стереотипи за техничките и информатичките професии?

Родово сегрерираниот пазар на труд често се поврзува со големи разлики во платите и условите за работа. Техничките професии (инженери, информатичари, програмери) се високо платени и нееднаквата родова застапеност во нив придонесува за генерална родова нееднаквост на пазарот на трудот и нееднаквото вреднување на трудот. Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), со поддршка на Град Скопје, го изработи ова истражување со цел да се идентификуваат факторите кои влијаат на одлуката за избор на идна професија кај средношколците. Преку добиените резултати од испитаните ученици и ученички, ЦИКП дава препораки за зголемување на интересот и можностите за вклучување на жените во техничките науки.

Author/s:

Ана Мицковска-Ралева

Available in the following language versions:

  • Кратка анализа бр. 41 Инженерки