Исполнување на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1:

Овој извештај е изработен во рамките на Мрежата за следење на буџетот од родова перспектива финансиран од Австриската развојна агенција - АДА и Шведската меѓународна развојна агенција за соработка - СИДА. Извештакот ги користи следните критериуми при анализирање на исполнувањето на индикаторот: Достапност на владини програми или политики; Систем за следење на буџетските распределби за родова еднаквост; механизми за јавно достапни буџетски распределби за родова еднаквост. За секој критериум одделно се дадени завршни заклучоци.

Author/s:

М-р Златко Симоновски Др Марија Ристеска

Available in the following language versions:

  • Исполнување на индикаторот за одржлив развој 5.Ц.1: