ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА И МЛАДИНСКАТА МОБИЛНОСТ: КАКО ОД ОДЛИВ ДО ПРИЛИВ НА КАДАР?

Ова истражување има за цел да даде придонес кон експертската и јавната дебата на овие теми и да создаде подлога за развивање на политики кои ќе водат кон задржување и/или враќање на младите во Република Македонија, односно намалување на одливот и поттикнување на приливот на кадар. Конкретните прашања на кои истражувањето се стреми да даде одговори се следните: Дали со користењето на програмите за мобилност кои ги овозможува Европската Унија и други извори кај младите се поттикнува желбата да заминат или да продолжат да живеат надвор од Република Македонија? Кои се главните причини кои придонесуваат кон одливот на млад кадар? Дали постојат ефикасни јавни политики кои имаат за цел да ги задржат младите кадри во Република Македонија?

Author/s:

Автор: Ана Блажеска; Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП)

Available in the following language versions:

  • ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА И МЛАДИНСКАТА МОБИЛНОСТ: КАКО ОД ОДЛИВ ДО ПРИЛИВ НА КАДАР?