Документ за јавни политики – Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција во контекст на европските интеграции (анализа на хрватското, црногорското и српското искуство)

Препознавајќи ја важноста на борбата против корупција како една од клучните области во преговарачките поглавја на ЕУ, целта на овој документ за јавни политики е да даде свој придонес кон организираноста и исполнувањето на преговарачката рамка во поглавје 23, особено во борба против корупција во контекст на ЕУ-интеграциите. Во таа насока, овој документ направи компаративна анализа на организираноста на преговарачките рамки на Хрватска, Србија и Црна Гора, коишто се во понапредна фаза, со цел да се извлечат искуства и лекции и врз основа на истите, да изготви препораки коишто ќе им помогнат на креаторите на политики и на носителите на одлуки.

Author/s:

Александар Цеков

Available in the following language versions:

  • Документ за јавни политики - Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција во контекст на европските интеграции (анализа на хрватското