Дали мерките за вработување обезбедуваат еднаков пристап на мажи и жени?

Целта на овој бриф е да направи родова анализа на корисниците и буџетските средства наменети за активните мерки за вработување и квалитативна анализа на ставовите на креаторите на мерките и искуствата на (потенцијалните) кориснички за дизајнот на мерките и можностите што ги нудат за подобрување на позицијата на жените на пазарот на труд. Овој бриф за политиките им Препорачува на носителите на политики зголемување на буџетските средства наменети за имплементација на активните мерки за вработување и воведување јасни квоти за опфат на невработени жени, како и континуирани заложби за едукација, информирање и поттикнување на жените да се вклучат на пазарот на труд и/или да започнат сопствен бизнис.

Author/s:

Finance think

Available in the following language versions:

  • Дали мерките за вработување обезбедуваат еднаков пристап на мажи и жени?