Вело субвенции за сите жители во Општина Кочани

Цел на анализата е проценка на застапеноста на жените во распределбата на субвенциите за велосипеди, кои Општина Кочани ги нуди за жените и мажите, и креирање на препораки, со кои би се надминала родовата нееднаквост. Анализата е составена од три дела, и тоа: Анализа на општата слика на Општина Кочани во однос на застапеноста на жените и мажите во продуктивниот и социјалниот живот; Анализа на објавените огласи за субвенционирање на велосипеди, транспарентноста, отчетноста, одговорноста, програмите и стратегиите, кои Општина Кочани ги има развиено, нивната имплементација и реализација, учеството на формираните тела во доделувањето на субвенциите,застапеноста на жените во донесувањето на одлуките; и Анализа на издвоените буџетски средства за оваа активности, и распределбата и искористеноста на истите применувајќи го родовото буџетирање

Author/s:

Ана Симонова

Available in the following language versions:

  • Вело субвенции за сите жители во Општина Кочани