Бриф 6: Социјална заштита и образование во општина Кривогаштани

Анализата на политиките и програмите на општина Кривогаштани покажа дека иако општина Кривогаштани оптимално ги користи расположливите ресурси, сепак се уште нема задоволително вклучување на родовата перспектива во општинските акти и програми односно локалните политики се креирани без користење на родово разделени податоци и неможе да се идентификува родовата еднаквост во распределбата на буџетските средства (приходи и расходи) помеѓу мажите и жените, иако може да се констатира дека политиките кои се родово неутрални во областа на образование, социјална заштита и други области се насочени да одговорат на реалните потреби на мажите и на жените со посебен фокус на жените.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Кривогаштани

Available in the following language versions:

  • Бриф 6: Социјална заштита и образование во општина Кривогаштани