Бриф 5: Родова еднаквост во општина Кавадарци

Процесот на консултации во Општина Кавадарци со цел идентификација на проблемите и прибирање предлози и мерки се одвиваа пред започнување на подготовките за изработка на програмите на Општината и тоа преку средби на граѓани во Општината каде тие можат да ги презентираат своите предлози и иницијативи, но одзивот за учество на тие средби кај жените е слаб. донесување на програмите се испраќаа покани до граѓанските организации за учество со свои предлози во пороцесот на подготовка.

Author/s:

Родово одговорно буџетирање во општина Кавадарци

Available in the following language versions:

  • Бриф 5: Родова еднаквост во општина Кавадарци